تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی مینیمالیست

برندگان چهارمین دوره جوایز عکاسی مینیمالیست معرفی شدند. این مسابقه با هدف شناسایی و معرفی عکاسان با استعداد و معرفی آن‌ها به صنعت عکاسی برگزار می‌شود.

مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
مسابقه عکاسی مینیمالیست,اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون
فرارو

0
نام:*
ایمیل: